Piramida potrzeb Maslowa-programowanie umysłu w drodze na szczyt

Piramida potrzeb Maslowa jest teorią, która wyjaśnia poziomy na drodze ku realizacji naszego prawdziwego potencjału. Subliminale odblokowują nasz potencjał.

Piramida potrzeb Maslowa jest jedną z najbardziej znanych teorii motywacji w psychologii. Teoria Maslowa głosi, że nasze działania są motywowane pewnymi potrzebami fizjologicznymi i psychologicznymi, które przechodzą od najbardziej podstawowych do bardziej złożonych.

Piramida Maslowa-teoria ludzkich potrzeb

Abraham Maslow po raz pierwszy opublikował teorię ludzkich potrzeb w swoim artykule z 1943 r. zatytułowanym „Teoria motywacji człowieka” i ponownie w swojej późniejszej książce „Motywacja i osobowość”. Teoria ta sugeruje, że ludzie są zmotywowani do zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb przed przejściem do zaspokajania innych, bardziej zaawansowanych potrzeb.

Podczas gdy niektóre istniejące wówczas szkoły myślenia – takie jak psychoanaliza i behawioryzm – skupiały się na problematycznych zachowaniach, Maslow był bardziej zainteresowany zrozumieniem tego, co czyni ludzi szczęśliwymi i co robią, aby osiągnąć ten cel.

Maslow wierzył, że ludzie mają wrodzone pragnienie samorealizacji, czyli bycia wszystkim, czym mogą być. Aby osiągnąć ten najwyższy cel, należy jednak w odpowiedniej kolejności zaspokoić szereg bardziej podstawowych potrzeb. Obejmuje to potrzebę pożywienia, bezpieczeństwa, miłości i poczucia własnej wartości.

Maslow uważał, że potrzeby te są podobne do instynktów i odgrywają główną rolę w motywowaniu ludzkich zachowań. Piramida Maslowa składa się z pięciu poziomów potrzeb, zaczynając od najniższego poziomu, znanego jako potrzeby fizjologiczne.

Piramida potrzeb Maslowa
Piramida potrzeb Maslowa

Potrzeby fizjologiczne.

Potrzeby fizjologiczne obejmują te, które są niezbędne do przeżycia. Niektóre przykłady potrzeb fizjologicznych obejmują:

- Żywność,

- Wodę,

- Oddychanie,

- Homeostazę.

Oprócz podstawowych potrzeb dotyczących odżywiania, powietrza i regulacji temperatury, potrzeby fizjologiczne obejmują również schronienie i ubranie. Piramida potrzeb Maslowa uwzględnia również rozmnażanie płciowe, ponieważ jest ono niezbędne do przetrwania i rozmnażania się naszego gatunku.

Potrzeby bezpieczeństwa.

Na drugim poziomie Piramidy Maslowa potrzeby stają się nieco bardziej złożone. Na tym poziomie potrzeby bezpieczeństwa są priorytetem.

Ludzie chcą kontroli i stabilności w swoim życiu. Niektóre z podstawowych potrzeb związanych z bezpieczeństwem obejmują:

- zabezpieczenie finansowe,

- zdrowie i dobrą kondycję,

- bezpieczeństwo przed wypadkami i urazami

Znalezienie pracy, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego i opieki zdrowotnej, stałe wynagrodzenie, czy przeprowadzka do bezpieczniejszej okolicy to przykłady działań motywowanych potrzebami bezpieczeństwa.

Poziomy potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa składają się na to, co często określa się jako „podstawowe potrzeby” w Piramidzie Maslowa.

Potrzeby przynależności/społeczne.

Piramida Maslowa podkreśla również potrzeby przynależności/społeczne, które obejmują miłość, akceptację i należenie do grupy. Na tym poziomie potrzeba relacji emocjonalnych motywuje nasze zachowanie. Niektóre z rzeczy, które zaspokajają tę potrzebę, obejmują:

- przyjaźń,

- więź intymna,

- relacje rodzinne,

- grupy społeczne,

- grupy społecznościowe,

Aby uniknąć samotności, depresji i niepokoju, ważne jest, aby ludzie czuli się kochani i akceptowani przez innych. Ważną rolę odgrywają relacje z przyjaciółmi, rodziną i drugą osobą, podobnie jak zaangażowanie w grupy — takie jak grupy religijne, drużyny sportowe, i inne organizacje społeczne.

Potrzeby szacunku i uznania.

Na czwartym poziomie Piramidy Maslowa znajduje się potrzeba szacunku i uznania. Kiedy potrzeby na najniższych trzech poziomach są zaspokajane, potrzeby szacunku i uznania zaczyna odgrywać bardziej znaczącą rolę w motywowaniu naszych zachowań.

Coraz ważniejsze staje się zdobycie szacunku i uznania innych. Ludzie mają potrzebę osiągnięcia czegoś, a następnie uznania ich wysiłków i rezultatów. Oprócz potrzeby poczucia spełnienia i prestiżu, potrzeby szacunku obejmują takie rzeczy, jak samoocena i godność osobista.

Chcemy czuć się docenieni przez innych i czuć, że dokonujemy pozytywnych zmian w świecie wokół nas. Uczestnictwo w zajęciach zawodowych, osiągnięcia akademickie, udział w zajęciach sportowych lub zespołowych oraz osobiste hobby mogą odgrywać rolę w zaspokajaniu potrzeb na tym poziomie Piramidy Maslowa.

Ludzie, którzy są w stanie zaspokoić te potrzeby, osiągając dobrą samoocenę i uznanie innych, zwykle czują się pewni siebie i swoich umiejętności. I odwrotnie, ci, którym brakuje poczucia własnej wartości i szacunku innych, mogą rozwinąć poczucie niższości.

Potrzeba szacunku i uznania oraz poziom społeczny składają się na tak zwane „psychologiczne potrzeby” w teorii Maslowa.

Potrzeby samorealizacji.

Na samym szczycie Piramidy Maslowa znajdują się potrzeby samorealizacji. Osoby samorealizujące się są samoświadome, zainteresowane rozwojem osobistym, mniej przejmujące się opiniami innych i są bardzo zainteresowane rozwojem i wykorzystaniem swojego prawdziwego potencjału.

Na tym poziomie „kim możemy się stać, musi się stać” - wyjaśnił Maslow, odnosząc się do potrzeby, jaką ludzie muszą zaspokoić, aby w pełni wykorzystać swój potencjał.

Maslow powiedział o samorealizacji: „Można to luźno opisać jako pełne wykorzystanie i spożytkowanie talentów, zdolności, potencjałów itp. Wydaje się, że tacy ludzie, spełniając się, robią wszystko, co w ich mocy. To ludzie, którzy rozwinęli się lub rozwijają do pełni swoich możliwości”.

Piramida Maslowa-Różne rodzaje potrzeb.

Piramidę potrzeb Maslowa można podzielić na dwa rodzaje potrzeb: potrzeby wynikające z braków i potrzeby rozwoju.

Potrzeby wynikające z braków to: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne i szacunku to potrzeby. To potrzeby wynikające z braków zasobów, będących kluczowymi z punktu widzenia naszego przetrwania jako gatunku. Zaspokojenie tych potrzeb ma znaczenie kluczowe.

Potrzeby rozwoju znajdują się na w górnej części Piramidy Maslowa. Te potrzeby nie wynikają z braku czegoś, ale raczej z chęci rozwoju osobistego.

Chociaż teoria jest ogólnie przedstawiana jako dość sztywna hierarchia, Maslow zauważył, że kolejność, w jakiej te potrzeby są zaspokajane, nie zawsze jest zgodna z tą hierarchią.

Na przykład zauważył, że dla niektórych osób potrzeba poczucia własnej wartości jest ważniejsza niż potrzeba miłości. Dla innych potrzeba twórczego spełnienia może wyprzeć nawet najbardziej podstawowe potrzeby.

Wspinanie się po Piramidzie potrzeb Maslowa

Piramida potrzeb Maslowa jest przedstawiana jako pięć poziomów. Najniższe poziomy Piramidy potrzeb składają się z potrzeb najbardziej podstawowych, podczas gdy potrzeby najbardziej złożone znajdują się na jej szczycie.

Po zaspokojeniu potrzeb niższego poziomu ludzie mogą wspiąć się na następny poziomu potrzeb. W miarę jak ludzie posuwają się w górę Piramidy Maslowa, potrzeby stają się coraz bardziej natury psychologicznej i społecznej.

Na szczycie pierwszeństwo mają potrzeba osobistego szacunku i samorealizacji. Podobnie jak Carl Rogers, Maslow podkreślał znaczenie samorealizacji, która jest procesem wzrastania i rozwoju jako osoby w celu realizacji indywidualnego potencjału.

Jak realizować swój potencjał dzięki subliminalom

Subliminale to technologia polegająca na programowaniu naszego umysłu w taki sposób, by odblokowywać nasz prawdziwy potencjał, który następnie możemy realizować.

Jak subliminale odblokowują nasz potencjał.

Narzędzia te są niezwykle potężne z tego względu, że dzieki nim komunikować możemy podświadomości, w jaki sposób chcemy, by pomogła nam ona w zaspokajaniu naszych potrzeb, wyeliminowaniu naszych słabości, osiąganiu naszych celów i odblokowywaniu naszego prawdziwego potencjału.

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. MyMindTalk.com